Directory Image
This website uses cookies to improve user experience. By using our website you consent to all cookies in accordance with our Privacy Policy.

Kham pha y nghia bieu tuong cua nhung cay cau noi tieng tai TP Da Nang

Author: Teresa Palmer
by Teresa Palmer
Posted: Aug 15, 2017

?i?u gì làm nên nh?ng??c?áo cho?à N?ng, khi?n cho tour du l?ch?à N?ng tr?n gói h?p d?n du khách??n v?y? Có th? m?i ng??i có m?t nh?n??nh khác nhau, nh?ng ch?c ch?n câu tr? l?i c?a m?i ng??i s? không th? không nh?c??n nh?ng cây c?u n?i ti?ng. N?i?ôi b? sông Hàn có r?t nhi?u c?u l?n nh? khác nhau, nh?ng s?ng s?ng??ó là 4 công trình?ã?i vào tâm th?c c?a khách du l?ch: c?u Thu?n Ph??c, c?u Sông Hàn, c?u R?ng, c?u Tr?n Th? Lý.

1. Hùng v? c?u Thu?n Ph??c

C?u Thu?n Ph??c n?m? v? trí??u tiên? c?a ngõ sông Hàn?? ra bi?n?ông, là con???ng n?i li?n trung tâm??n c?ng Tiên Sa và bán??o S?n Trà.?ây là cây c?u treo dây võng l?n nh?t Vi?t Nam, v?i h? th?ng?èn r?c sáng v??êm. 5 n?m k? t? ngày khánh thành 2009, cây c?u treo dây võng dài nh?t Vi?t Nam Thu?n Ph??c không ch? giúp ng??i dân?i l?i thu?n l?i h?n mà còn k?t n?i giao th??ng, t?o?à cho phát tri?n kinh t?,??ng th?i t?o nên nét riêng cho thành ph? v?i nh?ng ki?n trúc m?i l?, ý t??ng thi?t k???c?áo. Không nh?ng th?, khi màn?êm buông xu?ng dòng sông Hàn, c?u Thu?n Ph??c tr? nên r?c r? h?n d??i nh?ng ánh?èn màu, càng làm tôn thêm v? quy?n r? c?a m?t thành ph? tr? n?ng??ng.?ây chính là?i?m??n lý t??ng?? nhìn ng?m???c toàn b? thành ph? lung linh v??êm.??ng t? c?u Thu?n Ph??c, du khách có th? nhìn rõ ba cây c?u còn l?i, t?o nên m?t m?i liên k?t trong ki?n trúc giao thông?à N?ng.

Chiêm ng??ng v???p hùng v? c?u Thu?n Ph??c

2. Hi?n d?u c?u Sông Hàn

?ây là m?t trong nh?ng cây c?u??u tiên b?c ngang dòng sông Hàn, và vô cùng??c bi?t b?i?ây là cây c?u quay??u tiên do k? s?, công nhân Vi?t Nam t? thi?t k? và thi công và là cây c?u quay duy nh?t? Vi?t Nam hi?n nay. C?u???c thi?t k? nh? hình ng?n?u?c, v?i ánh?èn hai bên r?c r? nhìn t? xa nh??ang bùng cháy. Tr??c?ây c?u???c xoay thành 90?? vào lúc?êm?? tàu thuy?n t? kh?i quay v? b?. Nh?ng g?n?ây?ã???c thay??i, c?u ch? quay lúc 23h?êm th? 7 và ch? nh?t?? ph?c v? ho?t??ng du l?ch. Tham gia tour?i?à N?ng 3 ngày 2?êm du khách hãy ch?n hành trình vào 3 ngày cu?i tu?n?? có th? chiêm ng??ng kho?nh kh?c??c?áo này. Dù???c xây d?ng?ã lâu, nh?ng c?u v?n mang r?t nhi?u nét hi?n??i, k?t h?p v?i s???c?áo riêng khi?n nó tr? thành m?t bi?u t??ng c?a thành ph??à N?ng.??ng trên c?u sông Hàn, ng?m nhìn thành ph? phía xa xa, nh?m m?t và t?n h??ng làn gió mát t? dòng sông ph? l?i, c?m giác yên bình và d? ch?u vô cùng.

Cùng ch???i kho?nh kh?c c?u sông Hàn quay

Không ch? ch?a??ng v???p c?a ki?n trúc và nét??c?áo trong tính n?ng, cây c?u còn???c xem là bi?u t??ng cho tinh th?n?oàn k?t?i lên c?a ng??i?à N?ng, chính quy?n sau khi tr?ng c?u dân ý và quy?t??nh ch?n thi?t k? này thì g?p v?n?? tài chính, s? ti?n nhà n??c c?p không???? th?c hi?n cây c?u, và nhân dân?à N?ng?ã cùng nhay góp ti?n?? có th? hoàn thành công trình. Có l??i?u này mà cây c?u?ã tr? thành ni?m t? hào c?a ng??i dân n?i?ây.

3. Hi?n??i c?u R?ng

C?u R?ng là cây c?u th? 6 và là cây c?u m?i nh?t b?c qua sông Hàn.?úng nh? tên g?i c?a mình, c?u có hình con r?ng và có th? phun l?a, phun n??c s?ng??ng. Hi?n t?i, th?i gian phun l?a và phun n??c b?t??u vào lúc 21 gi? các ngày Th? B?y, Ch? nh?t hàng tu?n và các ngày l? l?n. C?u R?ng là m?t cây c?u quan tr?ng nên góp ph?n r?t l?n vào vi?c l?u thông c?a các ph??ng ti?n?i l?i theo tuy?n???ng t? sân bay?à N?ng ra??n các bãi bi?n Non N??c, M? Khê… C?u R?ng t?o?i?u ki?n di chuy?n thu?n l?i và d? dàng cho ng??i dân??a ph??ng và du khách??n?à N?ng. Bên c?nh?ó, c?u R?ng còn là??a?i?m du l?ch n?i ti?ng c?a?à N?ng, v?a giúp t?ng doanh thu thành ph? l?i v?a t?o thu nh?p cho ng??i dân??a ph??ng trong vi?c mua bán, kinh doanh.??ng th?i, c?u R?ng còn l?t vào "top" 30 chi?c c?u??p và quy?n r? nh?t th? gi?i, thu hút?ông??o khách du l?ch trong và ngoài n??c??n tham quan.

Con R?ng kh?ng l? b?c qua dòng sông Hàn th? m?ng

Xem thêm: Lên chi phí?i du l?ch?à N?ng t? túc 3 ngày 2?êm ti?t ki?m

4. Duyên dáng c?u Tr?n Th? Lý

Theo r?t nhi?u du khách?ã t?ng??n?à N?ng thì h??n t??ng nh?t v?i c?u Tr?n Th? Lý. C?u có hình dáng nh? m?t cánh bu?m?ang v??n xa?ón gió, mang khát v?ng c?a ng??i dân?à N?ng mu?n ti?n xa h?n. L?ch s? c?a cây c?u này c?ng vô cùng??c bi?t. C?u Tr?n Th? Lý v?n là c?u???ng s?t, do ng??i Pháp xây d?ng và??t tên là De Lattre de Tassigny, sau?ó??i tên thành c?u Tr?nh Minh Th?, có v? trí n?m cách c?u Nguy?n V?n Tr?i kho?ng 20m. T? n?m 1975??n nay, c?u???c??i tên thành c?u Tr?n Th? Lý, có nhi?m v? nh? c?u???ng b? Nguy?n V?n Tr?i. C?u Tr?n Th? Lý t?o nên m?t?i?m nh?n ki?n trúc??c?áo, n?i li?n qu?n H?i Châu, qu?n S?n Trà và góp ph?n??i m?i b? m?t?ô th? c?a thành ph?, gi?i quy?t tình tr?ng k?t xe, giúp du khách và ng??i dân d? dàng di chuy?n.??n?à N?ng và chiêm ng??ng c?u Tr?n Th? Lý chính là m?t g?i ý thú v? mà du khách nên th?.

C?u Tr?n Th? Lý duyên dáng khiêm nh??ng n?i?ôi b? sông

Có nh?ng cây c?u ngoài vi?c?i l?i, nó còn mang??n nhi?u ý ngh?a n?a.?ó là ni?m t? hào v???i m?i quê h??ng, là ni?m h?nh phúc v? ch?t l??ng cu?c s?ng. Nh?ng cây c?u n?i li?n hai b? sông Hàn nh? m?t nh?p c?u phát tri?n c?a thành ph?, m?t nh?p c?u du l?ch m?i l?.??n?à N?ng và check-in các cây c?u, t?i sao không?

Ngu?n: https://kingtravel.tv/kinh-nghiem-du-lich/kham-pha-y-nghia-bieu-tuong-cua-nhung-cay-cau-noi-tieng-tai-tp-da-nang.html

Rate this Article
Leave a Comment
Author Thumbnail
I Agree:
Comment 
Pictures
Author: Teresa Palmer
Premium Member

Teresa Palmer

Member since: Aug 15, 2017
Published articles: 2

Related Articles