Directory Image
This website uses cookies to improve user experience. By using our website you consent to all cookies in accordance with our Privacy Policy.

Cát T??ng Phú Thanh H?u Giang ( Cát T??ng Western Pearl )

Author: Cat Tuong
by Cat Tuong
Posted: Sep 18, 2019
western pearl

VÌ SAO KHÁCH HÀNG NÊN??U T? T?I KHU?Ô TH? CÁT T??NG WESTERN PEARL H?U GIANG

Khu?ô Th? TMDV và Du L?ch Sinh Thái Cát T??ng Western Pearl H?u Giang

G?n?ây t?i th? tr??ng b?t??ng s?n mi?n Tây, c? th? là V? Thanh, H?u Giang r?t Hot d?p cu?i n?m 2019.

D? án tiêu bi?u cho??t nóng này là Cát T??ng Western Pearl t?a l?c ngay Trung tâm Thành ph? V? Thanh. Quy mô l?n, h? t?ng chuyên nghi?p và các h?ng m?c??c?áo.

V?y câu h?i??t ra là t?i sao quý khách nên??u t? t?i Cát T??ng Western Pearl?

Xin m?i quý v? cùng Vienduongland tìm hi?u nh?ng?i?n n?i b?t t?i siêu d? án khu v?c H?u Giang này nhé!

V? Trí Vàng T?i Mi?n Tây

T?a l?c t?i m?t ti?n QL 61, khu?ô th? th??ng m?i, d?ch v? và du l?ch sinh thái Cát T??ng Western Pearl ( Cát T??ng V? Thanh) s? h?u v? trí vàng ti?m n?ng? phía Tây Nam, t?nh l? 933, t?nh l? 61C, kênh Xà No,???ng Võ Nguyên Giáp….

N?m t?i trung tâm Mi?n Tây xung quang là các thành ph? n?ng??ng phát tri?n : Tp. C?n Th?, Tp Sa?éc, Tp. Soc Tr?ng, Tp. R?ch Gía… Ti?p giáp v?i nhi?u tuy?n???ng huy?t m?ch c? dân t?i?ô th? s? d? dàng di chuy?n t?i các trung tâm th??ng m?i, kinh t???ng b?ng sông C?u Long. N?i?ây s? là?i?m??n kinh doanh, du l?ch c?a m?i c? dân t?i khu v?c mi?n Tây.

??i di?n khu?ô th? là Trung tâm hành chính t?nh H?u Giang c?c kì thu?n ti?n cho m?i vi?c v? th? t?c gi?y t? c?a dân c?.??ng th?i ti?n n?ng kinh doanh buôn bán r?t l?n khi xung quang là khu công viên trung tâm thành ph? V? Thanh.

Ti?n Ích N?i Ngo?i Cao C?p

?n t??ng ngay t? cái nhìn??u tiên v?i con???ng xanh mát d?n vào khu?ô th? Cát T??ng V? Thanh ( Cát T??ng Western Pearl). Xuyên su?t quá trình tri?n khai d? án, các c?nh quan sinh thái l?n l??t???c hình thành nh? h??i?u hòa r?ng 2 ha, dòng kênh xanh trong dài h?n 1,7km, h? th?ng h?n 10 công viên l?n nh? tr?i??u kh?p khu?ô th?.

Giáo D?c & Y T? Ch?t L??ng Cao

V?i mong mu?n?em l?i 1 cu?c s?ng v?i ti?n nghi cao nh?t, Cát T??ng Western Pearl H?u Giang không ch? ch?m chút t?i các ti?n ích vui ch?i mua s?m, gi?i trí mà chúng tôi luôn quan ni?m m?t?i?u giáo d?c và s?c kh?e ch?t l??ng là n?i t?o giá tr? con ng??i, n?i mà nh?ng b? m? nào c?ng mu?n nh?ng?i?u t?t??p t?i con em mình nh?t.

Tr??ng M?m non Thiên Th?n và tr??ng Ti?u h?c H?u V?n??t chu?n giáo d?c Qu?c T? s? là n?i??m m?m và phát tri?n tri th?c, th? ch?t, tinh th?n cho nh?ng c? dân nhí m?t cách toàn di?n nh?t.

H? th?ng ch?m sóc s?c kh?e chu?n Qu?c T? t?i B?nh vi?n?a khoa Qu?c T? H?u Thanh s? h?u trang thi?t b? tiên ti?n, c? s? v?t ch?t hi?n??i cùng??i ng? y, bác s? lành ngh? s??em??n ch?t l??ng y t? hàng??u cho c? gia?ình.

H? T?ng??ng B?- An Ninh Tuy?t??i

V?i m?c tiêu mang??n nh?ng s?n ph?m ch?t l??ng x?ng t?m??ng c?p, Cát T??ng Western Pearl???c??u t? h? t?ng bài b?n và??ng b? v?i h? th?ng?i?n âm, n??c thu? c?c, h? th?ng n??c th?i – n??c m?a riêng bi?t, h? th?ng vi?n thông, cây xanh c?nh quan… v?i h? th?ng chi?u sáng???c l?p??t, b? trí khoa h?c??m an toàn và m? quan khu?ô th?. H? th?ng camera giám sát hi?n??i 24/24,??i ng? nhân viên b?o v? và an ninh chuyên nghi?p mang??n cho c? dân m?t cu?c s?ng riêng t?, an toàn và tr?n v?n.??c bi?t, d? án???c c?p ch?ng nh?n quy?n s? h?u?n??nh, lâu dài.

Nh? v?y, ch? s? h?u Cát T??ng Western Pearl V? Thanh s? tuy?t??i an tâm và có th? làm "c?a?? dành" vô cùng giá tr? cho th? h? mai sau.

Ch???u T? Uy Tín – N?ng L?c M?nh

Ch???u t? khu?ô th? Cát T??ng Western Pearl H?u Giang là công ty C? Ph?n Kinh Doanh Nhà??t Cát T??ng (Cát T??ng Real Estate), doanh nghi?p?ã tri?n khai thành công hàng lo?t d? án b?t??ng s?n t?i phía Tây B?c TP.HCM v?i ph??ng th?c bán hàng??t phá, s?n ph?m ch?t l??ng và d?ch v? h?u mãi v??t tr?i nh?:

Cát T??ng Phú H?ng

Cát T??ng Phú Hòa

Khu Dân C? Thiên Phúc

Khu Dân C? Th? Tr?n Hi?p Hòa

Cát T??ng Phú Th?o

V?i??i ng? h?n 800 nhân s? chuyên nghi?p và m?ng l??i c?ng tác viên hùng h?u, am hi?u th? tr??ng, t?n tâm, nhi?t huy?t??n t? 20 sàn giao d?ch t?i Long An, TP.HCM. M?i n?m công ty?ã trao mái?m an c???n hàng ngàn khách hàng, cung c?p hàng lo?t s?n ph?m ch?t l??ng, sinh l?i cao cho các nhà??u t?.

N?i b?t trong gi?i b?t??ng s?n, có th? nói công ty??a?c Cát T??ng là m?t trong nh?ng anh l?n tiên phong c?a t?nh Long An, Tp. H? Chí Minh trong l?nh v?c này. Th?i san ho?t??ng lâu, kinh nghi?m cao, và s? uy tín thì luôn???c?ánh giá? m?c?? chu?n.

T?NG QUAN D? ÁN:
 • Tên d? án: Khu?ô th? Cát T??ng Western Pearl.
 • Ch???u t? d? án: CattuongGroup – Công ty CP t?p?oàn??a?c Cát T??ng.
 • n v? Phát tri?n d? án: Công ty CPKD Nhà??t Cát T??ng
 • V? trí: M?t ti?n Qu?c l????ng Ph??ng 5 ngay trung ta?m Thành Ph? V? Thanh, Ti?nh H?u Giang.
 • T?ng di?n tích: 78 ha g?m 4000 n?n??t, nhà ph? và 27 n?n bi?t th?.
 • T?ng v?n??u t? d? án: 90 Tri?u USD
 • M?t?? xây d?ng:

47% v?i 53% d? án dành cho công viên cây xanh, công trình c?nh quan và các ti?n ích công c?ng ph?c v? c? dân, n?i? yên t?nh thoáng mát.

 • Di?n tích m?t b?ng: 5×17,5 m, 5×20 m, 5×25 m, 7×20 m và 10×20 m.
 • Ph??ng th?c thanh toán: Tr? tr??c 50%, còn l?i tr? góp v?i lãi su?t?u?ãi 0% trong 24 tháng.
 • Pháp lý: Có s? h?ng riêng cho t?ng n?n
 • An Ninh: B?o V? Tr?c Khu Dân C? 24/24 + Camera giám sát??m b?o an ninh
 • Ti?n ích v??t tr?i: Công viên, Trung tâm th??ng m?i, Nhà? xã h?i, cá

http://vienduongland.com/du-an-cat-tuong-western-pearl/

http://vienduongland.com/cat-tuong-western-pearl-hau-giang/

http://vienduongland.com/cat-tuong-western-pearl-vi-thanh-hau-giang-khu-do-thi-toa-lac-tren-manh-dat-vang/

Rate this Article
Leave a Comment
Author Thumbnail
Please or Join to add a comment.
Author: Cat Tuong

Cat Tuong

Belarus

Member since: Sep 14, 2019
Published articles: 1

Related Articles