Directory Image
This website uses cookies to improve user experience. By using our website you consent to all cookies in accordance with our Privacy Policy.

?n y?n sào có th?c s???t

Author: Ly Dam Loan
by Ly Dam Loan
Posted: Mar 02, 2020

Y?n sào tinh ch? có giá bán l? kho?ng 4000.000?/ 100gr (kho?ng 10-11 tai), m?i l?n?n 2 - 3gr (tùy c???a m?i ng??i), m?i tu?n?n 2 -3 l?n. Nh? v?y m?t tai y?n có th? dùng 3 – 4 l?n, 100gr b?n có th? dùng ít nh?t kho?ng 30 l?n t??ng???ng 3 tháng ho?c h?n. V?i y?n sào, chúng tôi không khuyên b?n?n nhi?u mà nên duy trì??u??n. N?u tính trung bình ra thì m?i ngày ch? m?t kho?ng 45k – 50k?? s? d?ng.

1 món?n???c g?i là th?c ph?m "vàng" nh? y?n sào v?i 18 lo?i axit amin cùng v?i 31 nguyên t? vi l??ng và các khoáng ch?t c?n thi?t cho s? phát tri?n và b? d??ng c? th? cho m?i??i t??ng thì m?c giá này so v?i các lo?i th?c ph?m ch?c n?ng khác thì không h???t?úng không?? H?n n?a, s? d?ng y?n sào b?n hoàn toàn có th? yên tâm vì không có b?t kì tác d?ng ph? nào vì y?n sào là s?n ph?m hoàn toàn t? thiên nhiên.

V?i bài toán nh? trên thì các M? có thu nh?p 10 tri?u c?ng d? s?c?? s? d?ng y?n sào b?i b? cho c? gia?ình r?i, quan tr?ng b?n hãy là ng??i tiêu dùng thông minh trong vi?c l?a ch?n n?i uy tín?? mua???c s?n ph?m chính hãng, s?n ph?m y?n sào hoàn toàn nguyên ch?t 100% không s? d?ng ch?t??n hay y?n ng?m???ng.

??i t??ng nào nên s? d?ng y?n sào S? d?ng y?n ng?m???ng có?nh h??ng??n s?c kh?e hay không? N?u các cá nhân / c? s? s? d?ng???ng cát bình th??ng hay dùng?? n?u?n hàng ngày thì không?nh h??ng??n s?c kh?e. Tuy nhiên, ng??i tiêu dùng s? ph?i b? ra m?t s? ti?n khá l?n?? mua vài l?ng???ng???c??n trong t? y?n. Theo nh? giá hi?n t?i trên th? tr??ng???ng cát có giá kho?ng 25k – 30k/kg, còn y?n sào lên??n kho?ng 40 tri?u/kg. M?t t? y?n tinh ch? 70gr cho ng?m thêm kho?ng 30gr???ng?? hô bi?n thành 100gr là chuy?n không h? khó??i v?i các c? s? s?n xu?t y?n, th??o?n này???c th?c hi?n m?t cách tinh vi nh?m qua m?t ng??i tiêu dùng mà không ph?i ai c?ng bi?t???c. Ngoài ng?m???ng, các c? s? còn??n thêm nhi?u ph? gia khác nh? rau câu, m? trôm, bún tàu…nh?m t?ng tr?ng l??ng t? y?n lên. Qu? là siêu l?i nhu?n!

Xem thêm: https://yensaoyenloan.com/

About the Author

Yến sào yến loan là thương hiệu yến sào chất lượng, giá tốt tại tp hcm. Chúng tôi luôn có các chương trình khuyến mãi cho mọi khách hàng dễ dàng lựa chọn

Rate this Article
Leave a Comment
Author Thumbnail
I Agree:
Comment 
Pictures
Author: Ly Dam Loan

Ly Dam Loan

Member since: Feb 28, 2020
Published articles: 1