Directory Image
This website uses cookies to improve user experience. By using our website you consent to all cookies in accordance with our Privacy Policy.

H?c Làm Bánh CET

Author: Hoclambanh Cet
by Hoclambanh Cet
Posted: Jun 29, 2020

H?c làm bánh CET h? trung c?p chuyên nghi?p d?y làm bánh t? c? b?n??n nâng cao,??i ng? gi?ng viên hàng??u, c? s? v?t ch?t 5 sao.H?c làm bánh v?i b?ng trung c?p có giá tr? toàn qu?c, môi tr??ng?ào t?o chuyên nghi?p,?u?ãi h?c phí h?p d?n, ra tr??ng???c gi?i thi?u vi?c làm. Và còn nhi?u giá tr? h?p d?n khác mà các b?n s? nh?n???c t?i tr??ng d?y làm bánh CET.Sinh viên???c h?c v?i nhi?u gi?ng viên là nh?ng chuyên gia làm bánh,?ang gi? v? trí c?p cao t?i các h? th?ng Nhà hàng, Khách s?n hi?n nay. CET d?y làm bánh theo ph??ng pháp H?C 2 CHI?U sáng t?o, th?c hành su?t khóa h?c,???c khuy?n khích m??n phòng th?c hành "mi?n phí", hi?n??i … giúp sinh viên suy lu?n??y sáng t?o, t?o ra nhi?u công th?c khác nhau. H?n th? n?a sinh viên???c h? tr? 100% gi?i thi?u vi?c làm khi k?t thúc khóa h?c.??i ng? Gi?ng viên gi?ng d?y làm bánh t?i CET là nh?ng Chuyên gia, B?p tr??ng hàng??u, có nhi?u n?m kinh nghi?m trong l?nh v?c B?p bánh và?ang làm vi?c t?i các h? th?ng Nhà hàng – Khách s?n n?i ti?ng trên c? n??c. CET xây d?ng l?p h?c??t tiêu chu?n B?p 5 sao v?i các trang thi?t b?, công c? – d?ng c? hi?n??i, khoa h?c và ti?n nghi nh?t. H? th?ng phòng th?c hành d?y làm bánh???c xây d?ng mô ph?ng theo mô hình B?p bánh c?a khách s?n 5 sao v?i??y?? các ti?n nghi nh?: Có h? th?ng máy l?nh, h? th?ng?ng khói, h? th?ng n??c nóng l?nh.??m b?o an toàn cháy n? v?i h? th?ng gas t???ng, bình ch?a gas không n?m trong khu v?c B?p mà n?m hoàn toàn cách bi?t? bên ngoài. L?p??t h? th?ng hút khói, kh? mùi cao c?p??t chu?n Châu Âu…?em??n m?t không gian h?c t?p vô cùng an toàn, tho?i mái và ch?t l??ng.

??a ch?: 145 - 147 Xuân H?ng, Ph??ng 12, Qu?n Tân Bình, TPHCM S?T: 1800 6552 Email: info@cet.edu.vn

About the Author

Học làm bánh Cet hệ trung cấp chuyên nghiệp dạy làm bánh từ cơ bản đến nâng cao, đội ngũ giảng viên hàng đầu, cơ sở vật chất 5 sao

Rate this Article
Leave a Comment
Author Thumbnail
I Agree:
Comment 
Pictures
Author: Hoclambanh Cet

Hoclambanh Cet

Member since: Jun 25, 2020
Published articles: 1