Directory Image
This website uses cookies to improve user experience. By using our website you consent to all cookies in accordance with our Privacy Policy.

La?m thê? na?o?ê? cho?n????c tâ?m pin n?ng l???ng m??t tr??i châ?t l???ng cao

Author: Vuphong Solar
by Vuphong Solar
Posted: Jan 24, 2021
suy gia

Tâ?m pin n?ng l???ng m??t tr??i (hay PV )?a?m nhiê?m vai tro? chuyê?n ho?a quang n?ng tha?nh?iê?n n?ng, ca?c tâ?m quang?iê?n????c xê?p va?o loa?i vâ?t t? quan tro?ng nhâ?t trong mô?t hê? thô?ng?iê?n m??t tr??i. Vi? thê?, muô?n co? hê? thô?ng hiê?u suâ?t cao, vâ?n ha?nh ô?n?i?nh va? lâu bê?n, tr???c hê?t câ?n l??a cho?n tâ?m quang?iê?n châ?t l???ng tô?t.

  • nh giá t?m pin n?ng l??ng m?t tr?i 450Wp LG Mono X Plus U6
  • Báo giá pin n?ng l??ng m?t tr?i 400W
  • Top pin n?ng l??ng m?t tr?i ch?t l??ng cao t?i Vi?t Nam.
Yê?u tô? quyê?t?i?nh châ?t l???ng tâ?m pin n?ng l???ng m??t tr??i ( pin quang?iê?n )

PV hiê?n nay co? 2 loa?i la? PV tâ?m va? PV ma?ng mo?ng (thin film). Tuy nhiên, do hiê?u qua? ke?m h?n nên PV ma?ng mo?ng i?t????c s?? du?ng cho mu?c?i?ch sa?n xuâ?t?iê?n?? quy mô công nghiê?p. Trong ca?c hê? thô?ng?iê?n m??t tr??i, chu? yê?u s?? du?ng PV tâ?m, v??i 2 da?ng tinh thê? cu?a silicon (Si) la???n tinh th? (Mono-Si) và?a tinh th? (Poly-Si).

V??i s?? pha?t triê?n cu?a công nghê? PV, hiê?u suâ?t ca?c tâ?m quang?iê?n nga?y ca?ng????c nâng cao. Nhiê?u do?ng sa?n phâ?m PV châ?t l???ng cao cu?a ca?c th??ng hiê?u uy ti?n co? hiê?u suâ?t râ?t â?n t???ng, lên?ê?n trên 20-22%. Hiê?u suâ?t ca?c tâ?m PV ca?ng cao?ô?ng nghi?a v??i l???ng?iê?n ta?o ra (trên cu?ng mô?t??n vi? diê?n ti?ch, trong?iê?u kiê?n giô?ng nhau) ca?ng l??n, co? thê? giu?p t?ng hiê?u qua??â?u t?, gia?m th??i gian thu hô?i vô?n.

Bên ca?nh hiê?u suâ?t, mô?t yê?u tô? quan tro?ng khi xem xe?t châ?t l???ng cu?a tâ?m quang?iê?n la? m??c?ô? suy gia?m hiê?u suâ?t ha?ng n?m. Hiê?n nay, m??c?ô? suy gia?m hiê?u suâ?t cu?a ca?c tâ?m PV t?? nhiê?u th??ng hiê?u l??n dao?ô?ng?? m??c 0,7-1%/n?m. Ca?c nha? sa?n xuâ?t uy ti?n th???ng cam kê?t?a?m ba?o tâ?m PV co? ty? lê? suy gia?m hiê?u suâ?t tô?i?a 10% trong 10-12 n?m?â?u va? suy gia?m tô?i?a 20% sau 25 n?m s?? du?ng. Ca? biê?t co? mô?t sô? th??ng hiê?u a?p du?ng công nghê????c biê?t giu?p la?m gia?m m??c suy gia?m na?y?ê?n thâ?p h?n, nh? LG Solar a?p du?ng công nghê? LiLY giu?p ca?c sa?n phâ?m cu?a ha?ng co? m??c suy gia?m hiê?u suâ?t mô?i n?m chi? co?n 0,46%, thâ?m chi? co? do?ng sa?n phâ?m?a?t m??c suy gia?m hiê?u suâ?t chi? co?n 0,4% (LG Mono X Plus U6 450Wp). Nh???o?, sau 25 n?m s? d?ng, sa?n phâ?m na?y vâ?n co? công suâ?t b??ng 87,9% so v?i công su?t thi?t k? ban??u – cao nh?t trên th? tr??ng hi?n nay.

Giá pin n?ng l??ng m?t tr?i ph? thu?c vào gì?

Nhi?n chung, giá tâ?m pin n?ng l??ng m?t tr?i bao nhiêu ph?c thu?c vào nhi?u y?u t? trong?ó bao g?m?: châ?t l???ng t?m pin tô?t v??i hiê?u suâ?t, tuô?i tho? cao,?ô? suy gia?m hiê?u suâ?t thâ?p...

  • Châ?t l???ng?ô?ng?ê?u cu?a ca?c tê? ba?o quang?iê?n (solar cells): Mô?i tâ?m PV????c câ?u ta?o t?? nhiê?u solar cells, ghe?p nô?i tiê?p v??i nhau. Do?o?, chi? câ?n 1 solar cell ho?ng ho??c châ?t l???ng ke?m thi? co? thê? la?m ho?ng ca? tâ?m PV. Châ?t l???ng cu?a ca?c solar cells không giô?ng nhau,????c chia tha?nh 24 loa?i ca?c nhau. Solar cells châ?t l???ng t?? 1?ê?n 8????c xê?p va?o nho?m loa?i A, co? hiê?u suâ?t, châ?t l???ng cao nhâ?t. Solar cells châ?t l???ng t?? 9?ê?n 16????c xê?p va?o nho?m loa?i B; solar cells châ?t l???ng t?? 17?ê?n 24????c xê?p va?o nho?m loa?i C. Nê?u châ?t l???ng ke?m h?n chuâ?n cu?a loa?i 24 thi? se? bi? loa?i va? go?i la? cell tha?i (cell loa?i). Nh? vâ?y, ro? ra?ng, khi mua PV, nên?u tiên cho?n PV câ?u tha?nh t?? ca?c solar cells loa?i A va? tra?nh ca?c loa?i PV t?? cells tha?i. Tuy nhiên, châ?t l???ng va? s???ô?ng?ê?u cu?a ca?c solar cells không thê? phân biê?t????c b??ng m??t th???ng. PV t?? ca?c cell tha?i vâ?n ta?o ra?iê?n, chi? khi chu?p quang (EL test) m??i thâ?y ca?c????ng n??t ga?y va? sau mô?t va?i n?m s?? du?ng m??i suy gia?m hiê?u suâ?t?ô?t ngô?t xuô?ng râ?t thâ?p ho??c ho?ng, không ra?iê?n.
  • Sa?n xuâ?t trên dây chuyê?n t???ô?ng/robot: Hâ?u hê?t ca?c th??ng hiê?u PV ha?ng?â?u thê? gi??i?ê?u sa?n xuâ?t trên dây chuyê?n t???ô?ng?ê? ha?n chê? tô?i?a lô?i thu? công trong qua? tri?nh sa?n xuâ?t. Quy tri?nh kiê?m tra châ?t l???ng sa?n phâ?m cu?ng????c ca?c nha? sa?n xuâ?t a?p du?ng nghiêm ng??t qua t??ng khâu va? tiê?n ha?nh nhiê?u th?? nghiê?m nh??m kiê?m soa?t châ?t l???ng sa?n phâ?m tô?t nhâ?t tr???c khi??a ra thi? tr???ng. Co? thê? kê??ê?n ca?c th?? nghiê?m nh? th?? nghiê?m môi tr???ng (nhiê?t?ô?,?ô? â?m), th?? nghiê?m chu ky? nhiê?t, th?? nghiê?m ta?i c? ho?c, th?? nghiê?m m?a?a?… Nhiê?u do?ng sa?n phâ?m cu?a LG Solar,
  Hanwha QCells
  • a? v???t qua ca?c tiêu chuâ?n cao h?n 2-3 lâ?n so v??i tiêu chuâ?n quô?c tê?. Thâ?m chi?, trong quy tri?nh th?? nghiê?m 4 câ?p?ô? cu?a Hanwha QCells, ngoa?i kiê?m tra v??i ca?c ch??ng nhâ?n toa?n câ?u (IEC, UL, MCS, JPEC, KEMCO va? VDE), Hanwha QCells co?n xây d??ng riêng Bài ki?m tra ch?t l??ng Q.TESTED,????m b?o tâ?t ca? các s?n ph?m c?a ha?ng?ê?u?áp?ng ho?c v??t các yêu c?u an toàn cao nh?t và không có khiê?m khuy?t.
  • Ch?t l??ng c?a khung nhôm, kính, và l?p EVA, h?p ra dây?i?n…: Tuy nh??ng tha?nh phâ?n na?y i?t a?nh h???ng?ê?n châ?t l???ng cu?a tâ?m PV nh?ng thông th???ng, v??i nh??ng PV châ?t l???ng cao, ca?c nha? sa?n xuâ?t luôn chu? tro?ng?ê? mang la?i sa?n phâ?m tô?t nhâ?t. Ng???i s?? du?ng co? thê? nhâ?n thâ?y b??ng ca?m quan nh? khung nhôm va? m??t ki?nh dày, ch?c ch?n; l?p màng phía sau không m?ng và nh?n nheo…
La?m thê? na?o?ê? cho?n mua????c t?m pin m?t tr?i châ?t l???ng cao?

Do châ?t l???ng cu?a tâ?m pin n?ng l??ng m?t tr?i ( t?m PV ) không thê??a?nh gia?????c b??ng m??t th???ng, hiê?u suâ?t va??ô? bê?n câ?n????c ch??ng th??c qua th??i gian nên?ê? cho?n mua????c tâ?m PV châ?t l???ng cao, ng???i du?ng nên:

  • Cho?n sa?n phâ?m t?? th??ng hiê?u uy ti?n ha?ng?â?u thê? gi??i: Thi? tr???ng PV hiê?n nay râ?t sôi?ô?ng do xu h???ng chuyê?n di?ch c? câ?u nga?nh n?ng l???ng?ang diê?n ra trên toa?n câ?u. Trong ti?nh tra?ng "va?ng thau" lâ?n lô?n, ng???i tiêu du?ng nên?u tiên ca?c sa?n phâ?m t?? th??ng hiê?u uy ti?n,?a?????c kiê?m ch??ng qua th??i gian. Danh sa?ch ca?c nha? sa?n xuâ?t PV Tier 1 la? mô?t kênh tham kha?o h??u i?ch. Ngoa?i ra, ng???i du?ng co? thê? tham kha?o ca?c ba?ng xê?p ha?ng,?a?nh gia? t?? ca?c chuyên trang?iê?n m??t tr??i uy ti?n. Vi? du?, theo?a?nh gia? cu?a Clean Energy Reviews, ca?c nha? sa?n xuâ?t PV châ?t l???ng tô?t nhâ?t va??a?ng tin câ?y nhâ?t n?m 2020 trên thi? tr???ng U?c (va? a?p du?ng cho hâ?u hê?t ca?c khu v??c co? nga?nh công nghiê?p n?ng l???ng m??t tr??i pha?t triê?n bao gô?m châu Âu, châu A?) la?: LG, SunPower, QCells, REC, Winaico. Danh sa?ch na?y d??a trên li?ch s?? công ty, châ?t l???ng sa?n phâ?m, hiê?u suâ?t th??c tê?, di?ch vu? va? pha?n hô?i t?? ca?c chuyên gia trong nga?nh. Ngoa?i ra,
  AE Solar, Longi Solar, Panasonic… cu?ng la? nh??ng th??ng hiê?u PV uy ti?n,????c?a?nh gia? râ?t cao.

  • Cho?n??n vi? cung câ?p uy ti?n: Ng???i du?ng nên l??a cho?n??n vi? cung câ?p uy ti?n?ê? ch??c ch??n hê? thô?ng s? d?ng s?n ph?m chính hãng v??i Gi?y ch?ng nh?n xu?t x? (CO – Certificate of Origin), Gi?y ch?ng nh?n ch?t l??ng (CQ – Certificate of Quality)?â?y?u?. L??a cho?n??n vi? cung câ?p uy ti?n không chi? giu?p ng???i du?ng yên tâm vê? xuâ?t x??, châ?t l???ng sa?n phâ?m ma? co?n????c?a?m ba?o vê? quyê?n l??i ba?o ha?nh. Trong hê? thô?ng?iê?n m??t tr??i, ca?c tâ?m PV co? gia? tri? cao nhâ?t. Do?o?, khi sa?n phâ?m xa?y ra tru?c tr??c ma???n vi? cung câ?p không hô? tr?? viê?c ba?o ha?nh theo chi?nh sa?ch cu?a nha? sa?n xuâ?t, ng???i du?ng se? pha?i chi?u nhiê?u thiê?t ha?i.
  • Ch?t l??ng c?a khung nhôm, kính, và l?p EVA, h?p ra dây?i?n…: Tuy nh??ng tha?nh phâ?n na?y i?t a?nh h???ng?ê?n châ?t l???ng cu?a tâ?m PV nh?ng thông th???ng, v??i nh??ng PV châ?t l???ng cao, ca?c nha? sa?n xuâ?t luôn chu? tro?ng?ê? mang la?i sa?n phâ?m tô?t nhâ?t. Ng???i s?? du?ng co? thê? nhâ?n thâ?y b??ng ca?m quan nh? khung nhôm va? m??t ki?nh dày, ch?c ch?n; l?p màng phía sau không m?ng và nh?n nheo…
Vì sao ch?n l?p??t pin m?t tr?i t?i V? Phong Solar?

*Ta?i Vu? Phong Solar, tâ?t ca? ca?c sa?n phâ?m tâ?m quang?iê?n, inverter…?ê?u la? ha?ng chi?nh ha?ng, co? CO, CQ?â?y?u?.??c bi?t, V? Phong Solar?a? nhiê?u n?m liê?n là??i tác chi?n l??c t?i Vi?t Nam c?a LG Solar.

??????c t? vâ?n chi ti?t vê? ca?c sa?n phâ?m tâ?m quang?iê?n và thông s? thi?t b?, quy? kha?ch ha?ng vui lòng liên hê? Tô?ng?a?i mi?n c??c 1800 7171 ho??c g??i email vê? hello@vuphong.com, ho?c nh?p vào yêu câ?u báo giá?i?n m?t tr?i?? k? s? t? v?n c?a V? Phong Solar h? tr?.

?nh: Các ch?ng nh?n ISO c?a V? Phong Solar.

V? Phong Solar

About the Author

Vũ Phong Solar Cty cổ phần điện mặt trời giải pháp cho ✅hộ gia đình ✅doanh nghiệp với thiết bị, phụ kiện ‎✅nhập khẩu ✅chính hãng cùng kinh nghiệm hơn 10 năm.

Rate this Article
Leave a Comment
Author Thumbnail
I Agree:
Comment 
Pictures
Author: Vuphong Solar

Vuphong Solar

Member since: Jan 21, 2021
Published articles: 1

Related Articles