Directory Image
This website uses cookies to improve user experience. By using our website you consent to all cookies in accordance with our Privacy Policy.

Barca có th? tr?ng tay mùa này

Author: Cam Ngyu
by Cam Ngyu
Posted: Apr 14, 2016
Theo m88 M?t l?n n?a, l?i nguy?n Champions League l?i?ng nghi?m. Và ngay c? khi Barca s? h?u ngôi sao??n t? hành tinh khác nh? Lionel Messi và c?p?ôi ti?n??o l?i h?i Luis Suarez-Neymar, h? c?ng không th? v??t qua???c s? bí?n t?n t?i? Champions League h?n hai th?p niên qua, n?i không có??i nào b?o v? thành công ch?c vô??ch. Tuy nhiên,?? l?i cho m?t ph?m trù khoa h?c còn ch?a gi?i thích???c không ph?i cái c? thuy?t ph?c nh?t.

Barca th?t b?i vì Atletico ch?i hay h?n. Trên Guardian, cây bút Scott Murray nh?n m?nh??i ch? sân Vicente Calderon x?ng?áng giành chi?n th?ng. T?t c? c?u th? c?a h??ã mang??n màn trình di?n còn xu?t s?c h?n c? nh?ng gì Barca th? hi?n.??ng quan?i?m v?i Scott Murray có các chuyên gia Craig Burley và Steve Nicol, hai c?u c?u th? c?a Chelsea và Liverpool, c?a ESPN.

Barca?ã s?p??? Vicente Calderon khi các c?u th? ch?i d??i s?c mình.

Còn trên báo Sport 188bet, Phó t?ng biên t?p Lluis Mascaro phân tích Barca b? lo?i kh?i Champions League ngay t? vòng t? k?t h?t nh? gã kh?ng l? b? h? knock-out theo k?ch b?n không ai ng?. M?i ba tu?n tr??c, m?i th? còn?ang màu h?ng v?i Barca. Song, h? l?i b?t thình lình "bi?n m?t". T? gi?c m?ng ôm cú?n ba nh? 12 tháng tr??c, th?y trò Luis Enrique gi? có th? m?t t?t c? và??i m?t v?i cu?c s?p?? dây chuy?n.

Tr??c Atletico, Barca nh? không còn là chính mình. Nh?ng ngôi sao???c k? v?ng nh?t tr? nên bí ý t??ng, còn?ôi chân thì m?t nhoài. Trong 45 phút??u tiên, dàn sao khoác trên mình chi?c áo vàng nh? bóng ma v?t v? trên sân. H? không t?o ra s?c ép nào?áng k? lên khung thành th? môn Oblak.?ã v?y, hàng th? l?i ch?i r?t l?ng l?o, không có???c s? b?c lót cho nhau t?t. Khi Griezmann?ánh??u m? t? s?, Pique?ã??âu?

Theo dõi Barca thi??u, không ai nh?n ra?ây là??i bóng t?ng khi?n c? th? gi?i ph?i run s?. Nhi?u c?u th? c?a h? sa sút??y khó hi?u. Messi tr?i qua h?n 400 phút không ghi???c bàn th?ng nào, thành tích t? nh?t su?t nh?ng n?m g?n?ây. V?i m?t siêu sao???c so sánh v?i hình?nh món quà do Th??ng?? t?o ra,?ó là?i?u không th? ch?p nh?n. T? h?n, các v? trí còn l?i c?ng?ánh m?t phong??.

D??i góc nhìn nhà báo Lluis Mascaro, th? bóng?á???c Barca th? hi?n trên sân Vicente Calderon hoàn toàn? c?p?? r?t th?p. M?i v? trí trên sân ch??em??n cho ng??i hâm m? s? th?t v?ng. N?u Barca ch?i m?t tr?n r?t t?, thì Atletico l?i chinh ph?c khán gi? nhà b?ng th? bóng?á r?t th?c d?ng. Theo ESPN, công th?c???ánh b?i Barca c?a th?y trò Diego Simeone??n t? giá tr? r?t c?, t?c hàng th? kiên c??ng và l?i ch?i xù xì nh?ng hi?u qu?.

Trong bài bình lu?n trên ESPN, cây bút Dermot Corrigan l?i cho r?ng Simeone x?ng danh b?c th?y v? chi?n thu?t. Ông t? b? s??? 4-3-3 nh? l??t?i và thay b?ng 4-4-2, h? th?ng t?ng t?o ra r?t nhi?u khó kh?n cho Barca trong cu?c ch?m trán h?i tháng 1. V?i s??? này, Atletico t?o ra hai l?p phòng ng? kiên c? và c?ng v?i Griezmann t?c??? phía trên, h? d? dàng th?c hi?n ý?? phòng ng? ph?n công m?i khi hàng th? Barca dâng cao.

Và Atletico?ã lo?i Barca theo cách nh? v?y. Ch?ng ki?n nhà???ng kim vô??ch Champions League s?p??, ng??i Catalan có quy?n gi?n d?. H? b?c t?c vì tr?ng tài Nicola Rizzoli ph?m quá nhi?u l?i trong m?t tr?n c?u??nh cao. Th? nh?ng ông Nicola Rizzoli không ph?i tên tr?m phán xét s? ph?n Barca. Ng??c l?i, chính các c?u th? m?i t? t?o ra?i?u?ó và d? âm t? tr?n thua Atletico có th? kh?i ngu?n cho m?m móng cu?c s?p?? dây chuy?n.

About the Author

My website is ca cuoc 365

Rate this Article
Leave a Comment
Author Thumbnail
Please or Join to add a comment.
Author: Cam Ngyu

Cam Ngyu

Viet Nam

Member since: Apr 14, 2016
Published articles: 6

Related Articles