Directory Image
This website uses cookies to improve user experience. By using our website you consent to all cookies in accordance with our Privacy Policy.

Specyficzny górski klimat i unikatowa przyroda, w niewielkim stopniu dotkni?ta ludzk? ingerencj?, to

Author: Joev Prude
by Joev Prude
Posted: Jun 09, 2017

1. Bieszczady – ostoja przyrody

Specyficzny górski klimat i unikatowa przyroda, w niewielkim stopniu dotkni?ta ludzk? ingerencj?, to g?ówna zaleta Bieszczad. Ilo?? lasów, dziewiczej zieleni i spokój, jak tu panuje to g?ówne powody, dla których noclegi w tej okolicy ciesz? si? du?ym powodzeniem. Rezerwuj?c noclegi Bieszczady warto pozna? nieco ten rejon. Bo przecie? warto?ciowy turysta, to ten, który wie co oferuje miejsce wybrane na urlop.

 • Bieszczady po polskiej stronie ci?gn? si? od Prze??czy U?ockiej na wschodzie do Prze??czy?upkowskiej na zachodzie i s? cz??ci? Karpat Wschodnich. Najwy?szy szczyt to Tarnica o wysoko?ci 1346 m.n.p.m.
 • W 1973 roku utworzono tu Bieszczadzki Park narodowy, aby chroni? i piel?gnowa? unikaln? przyrod? i gatunki tu?yj?ce. Pocz?tkowo obejmowa? Tarnic? i Po?onin? Cary?sk?, jednak w 1989 roku zosta? powi?kszony o inne po?oniny oraz pasmo graniczne z Rabi? Ska??. Kolejne parki powsta?y w 1992 roku- to Park Krajobrazowy Doliny Sanu oraz Cie?nia?sko-Wetli?ski Park Krajobrazowy.
 • Cecha charakterystyczna regionu to du?a ilo?? le?nych ost?pów, zajmuj?cych w niektórych gminach (np. Lutowiska czy Cisna) stanowi? nawet ponad 80% powierzchni. Bieszczadzkie lasy to g?ównie jod?a, sosna i olsza szara.
 • W Bieszczadach?yje oko?o 230 gatunków zwierz?t. Rezerwuj?c noclegi Bieszczady w tym rejonie mamy szans? natkn?? si? podczas pieszej w?drówki na rysia czy?bika. To tak?e dom dla jeleni szlachetnych, nied?wiedzi brunatnych, wilków oraz sztucznie wprowadzonych do tutejszych rezerwatów?ubrów i?osi. A bogactwo ptactwa zachwyca nawet wytrawnych znawców i ornitologów.?yje tu mi?dzy innymi orze? bia?y, orlik krzykliwy i bocian czarny. Warto zarezerwowa? tu noclegi, by chocia? przez par? dni móc obserwowa? ich zwyczaje.

2. Gdzie w Bieszczady latem?

Zastanawiacie si?, gdzie tym razem sp?dzi? letni urlop? Zapraszamy w Bieszczady! Kr??? plotki,?e tu nic nie ma, ale to nieprawda. Owszem nie ma wielkich marketów, kinopleksów, klubów nocnych itd. Ale czy naprawd? w?a?nie tego potrzebujecie podczas urlopu? Czy nie lepiej wynaj?? domek w Bieszczadach, wyciszy? si?, dostrzec pi?kno przyrody i odda? si? b?ogiemu relaksowi? Nie sposób w kilku s?owach wymieni? wszystkich, ale opiszemy kilka miejsc, w których warto si? zatrzyma?.

Wetlina, Cisna

To miejsca, które najmocniej kojarz? si? z turystyk? górsk? w tym rejonie. Wetlina stanowi?wietn? baz? wypadow? na popularne szlaki, m.in. na Smerek, Tarnic?, Po?onin? Wetli?sk? i Cary?sk?. Wbrew pozorom latem wiele osób wynajmuje domek w Bieszczadach w?a?nie w Wetlinie, wi?c mo?e by? nieco t?oczno. Cisna to kolejna wie? le??ca w pobli?u górskich szlaków. St?d z kolei dostaniecie si? wygodnie np. na?opiennik, Okr?glik czy Wysoki Dzia?. Podobnie jak w Wetlinie, w Cisnej jest spora baza noclegowa. Znajdziecie tu tak?e sklepy i stragany z pami?tkami czy serami.

Solina

To miejscowo?? odmienna od poprzednich. Jest oddalona od górskich szlaków, ale za to le?y bezpo?rednio nad Jeziorem Soli?skiego. Tu wynajmuj? domki w Bieszczadach mi?o?nicy pla?owania,?eglowania czy w?dkowania. Pami?tajcie jednak,?e jest to znany ju? kurort wypoczynkowy, wi?c nie znajdziecie tu ciszy. S? za to sklepy, bary i rozrywki dla turystów w ka?dym wieku.

Pola?czyk

Po?o?ony, podobnie jak Solina, nad samym Jeziorem Soli?skim. To tak?e letni kurort wraz ze wszystkimi atrakcjami. Ponadto znajdziecie tu sporo o?rodków wypoczynkowych, sanatoria, kempingi oraz przystanie wodne.

Wola Matiaszowa

Wie? po?o?ona nieopodal Pola?czyka. Ma t? zalet?,?e znajdziecie tu cisz? z dala od zgie?ku Pola?czyka, ale do jego atrakcji jest bardzo blisko. Je?li domki w Bieszczadach to w?a?nie tu, np. w o?rodku „Matiaszówka", w komfortowych drewnianych domkach. Na go?ci czeka tam równie? szereg udogodnie? i atrakcji, np. jeziorko ze zje?d?alni? i pomostem.

3. Jezioro Soli?skie czeka na?eglarzy

W miejscu, gdzie Solinka wpada do Sanu znajduje si? Jezioro Soli?skie, najwi?ksze w Polsce jezioro zaporowe i raj dla?eglarzy. Jezioro ma nieregularn? lini? brzegow?, pe?n? zatoczek i cypelków, gdzie mo?na zatrzyma? si? swoj??ajb? na noc lub po prostu na postój. Zanim jednak odwiedzicie Bieszczady, aby tutaj pop?ywa?, przyda si? ma?y poradnik.

Par? s?ów o Jeziorze Soli?skim

To jezioro zaporowe, którego g?ównym celem jest ochrona przeciwpowodziowa oraz produkcja pr?du. Konsekwencja to cz?ste i szybkie zmiany poziomu wody, brak szuwarów i co ciekawe, komarów. Na akwenie obowi?zuje cisza, wi?c pozostaje?eglowanie tradycyjne. Zbiornik ma g??boko?? dochodz?c? do 52m dzi?ki temu mo?ecie by? spokojni nawet o jacht z kilem czy mieczem szybrowym. Fale s? tu niewielkie, a silne wiatry sporadyczne, jednak otoczenie pagórków sprawia,?e zmieniaj? swój kierunek i si??, po prostu „kr?c?". To jezioro w Bieszczadach znane jest te? z typowo górskich burz, przekraczaj?cych nawet 7°B. Je?li traficie na takie kilkudniowe za?amanie pogody, przyda si? jedna z 200 tutejszych zatoczek jako kotwicowisko, a dla za?ogi noclegi, których pe?no wokó? jeziora.

Przystanie?eglarskie i infrastruktura

Jest ich ponad 20, najwi?ksze w Solinie, Pola?czyku oraz w Wojskowym O?rodku Wczasowym na górze Jawor. Tam mo?ecie wynaj?? jacht lub zwodowa? swój w?asny. W innych pomniejszych marinach mo?ecie natomiast zacumowa?,?eby zej?? na l?d po zakupy, pozby? si? nieczysto?ci czy skorzysta? z pr?du. W pobli?u ka?dej znajdziecie te? w razie potrzeby wygodne noclegi. Najmniej zagospodarowana cz??? zbiornika to Dolina Sanu, ale widok Wyspy Skalistej czy Zatoki Zatopionego Lasu na pewno to rekompensuje.

4. Malowniczy Pola?czyk i jego atrakcje

Na lewym brzegu Jeziora Soli?skiego le?y miejscowo?? Pola?czyk, popularny kurort wypoczynkowy. Je?li nie szukacie totalnego odci?cia od?wiata i cywilizacji, a raczej dost?pu do wielu atrakcji to Pola?czyk jest zdecydowanie odpowiednim miejscem. Tu noclegi Bieszczady oferuj? w ró?nych opcjach i cenach.

Pola?czyk jest tak?e znanym miejscem uzdrowiskowym, gdzie leczy si? np. choroby dróg oddechowych i dróg moczowych. Status uzdrowiska nadano miejscowo?ci w 1999 roku. Kuracjusze przyje?d?aj? tu na zorganizowane turnusy, ale mo?na tak?e znale?? sobie domek w Bieszczadach do wynaj?cia i wykupi? zabiegi indywidualnie.

Atrakcje

Oczywi?cie najwi?ksz? atrakcj? Pola?czyka jest Jezioro Soli?skie. Znajdziecie tu przystanie?eglarskie, pola namiotowe, k?pieliska i spor? ilo?? o?rodków wypoczynkowych. Mo?na wypo?yczy? kajak, rowerek wodny lub jacht, albo po prostu p?ywa? i pla?owa?.

Jezioro Soli?skie to tak?e mo?liwo?? kibicowania?eglarzom podczas regat. To przewa?nie zawody wchodz?ce w sk?ad Pucharu Soliny, ale jedna z nich jest w??czona do Pucharu Polski. Warto wtedy skusi? si? na domek w Bieszczadach do wynaj?cia, bowiem regatom towarzyszy wiele koncertów i innych ciekawych imprez, które cz?sto trwaj? w Pola?czyku do pó?nych godzin nocnych.

Mi?o?nicy zabytków, którzy zarezerwuj? sobie noclegi Bieszczady mog? odwiedzi? kamienn? kapliczk? z XIX wieku po?o?on? nad jeziorem, cmentarz z kaplic? dworsk? rodziny Cie?li?skich oraz ko?ció? niegdy? b?d?cy cerkwi? i podziwia? ikon? Matki Boskiej z?opienki.

5. Komfortowe nocowanie w okolicach Jeziora Soli?skiego

Jezioro Soli?skie i jego okolice to?wietne miejsce na sp?dzenie letniego urlopu, majówki czy cho?by zwyk?ego weekendu. Nie sposób si? tu nudzi?, poniewa? ju? samo jezioro ma wiele do zaoferowania, a do tego nale?y doda? ciekawe szlaki spacerowe i rowerowe oraz zabytki. Jednak gdzie szuka? wygodnego noclegu, który b?dzie w dogodnej lokalizacji? To nie jest trudne, poniewa? przyje?d?aj?c w Bieszczady domki do wynaj?cia znajdziecie wsz?dzie, w ka?dej wi?kszej czy mniejsze miejscowo?ci.

Kilka propozycji w okolicach Jeziora Soli?skiego:

 • Solina. Niewielka, ale t?tni?ca?yciem, miejscowo??. Latem jest tu do?? gwarno, zape?niaj? si? tutejsze sklepy, lokale gastronomiczne i k?pielisko. Liczne knajpki, deptak nad jeziorem, rejsy statkami „Bia?a Flota", p?ywanie i pla?owanie. Jednym s?owem wszystko, czego potrzebujecie na wakacjach. Jest te? rozbudowana baza noclegowa, kwatery, o?rodki, domki Bieszczady.
 • Pola?czyk. Miejscowo?? na lewym brzegu jeziora. Podobnie jak Solina, jest to typowy kurort wypoczynkowy. Znajdziecie tu k?pieliska z wypo?yczalniami sprz?tu, przysta??eglarsk?, uzdrowiska, liczne knajpy i sklepy. A przede wszystkim du?? ofert? noclegow?, od zwyk?ych pokoi do komfortowe, zapraszaj?ce w Bieszczady domki.
 • Wola Matiaszowa. To propozycja dla tych, którzy licz? na spokój i kompletne zresetowanie. Wie? jest po?o?ona w niewielkiej odleg?o?ci do Pola?czyka, co pozwala na korzystanie z jego atrakcji kiedy tylko chcemy. A kiedy pragniemy ciszy wracamy do Woli Matiaszowej. Ta miejscowo?? ma równie? dobr? ofert? noclegow?, np. na o?rodku „Matiaszówka" czekaj? na was drewniane, komfortowe domki Bieszczady. O?rodek ma dla swoich go?ci kilka atrakcji, w tym prywatne jeziorko z pomostem i zje?d?alni?

6. „Bieszczadzkie morze" zaprasza

Jezioro Soli?skie nazywane jest „bieszczadzkim morzem". Dlaczego? Dlatego,?e to najwi?kszy akwen wodny w Bieszczadach i najwi?kszy zbiornik zaporowy w Polsce, ma powierzchni? oko?o 21 km 2. Poza tym jest miejscem, do którego ci?gn? rzesze?eglarzy. Ponadto, podobnie jak nad morzem, mamy tu kurorty wypoczynkowe, Solin? i Pola?czyk. A jak tu jest? Co mo?na tu robi?? Czy warto wynaj?? domek w Bieszczadach w okolicach zalewu? Ma?y opis, zach?caj?cy do odwiedzenia tego rejonu.

Jezioro

Warto wynaj?? chocia? na kilka dni domek w Bieszczadach, aby znale?? si? w rejonie Soliny. Jezioro jest malowniczo po?o?one pomi?dzy bieszczadzkimi pagórkami, z nieregularn? lini? brzegow?, pe?n? urokliwych zatoczek i cypelków. Zapora powsta?a w latach 60-tych ubieg?ego wieku i od tego czasu zalew pe?ni funkcj? przeciwpowodziow? i pr?dotwórcz?. Wynikiem tego s? cz?ste i szybkie zmiany poziomu wody. Przy brzegach nie ma szuwarów, co cieszy?eglarzy, a dodatkowo nie ma tu w ogóle komarów, co cieszy wszystkich turystów.

Co mo?na tu robi??

Warto wynajmowa? domki w Bieszczadach, w rejonie jeziora. Na turystów czeka wiele atrakcji, ka?dy znajdzie co? dla siebie, niezale?enie od preferencji. Na?eglarzy czekaj? mariny i infrastruktura oraz godziny powa?nego?eglowania. Na w?dkarzy czekaj? ustronne zatoczki,?ódki do wypo?yczenia i zast?py okoni, sandaczy, sumów, karpi, boleni i innych ryb. Aktywni znajd? szlaki spacerowe, trasy rowerowe, wypo?yczalnie kajaków i rowerków wodnych. A na turystów pragn?cych spokoju i ciszy czekaj? domki w Bieszczadach, schowane w?ród zieleni.

7. Szlakiem soli?skich atrakcji

Rejon Soliny przyci?ga swoj? urod? turystów przez ca?y rok. Oczywi?cie wi?kszo?? turystów rezerwuje sobie domek w Bieszczadach do wynaj?cia ze wzgl?du na Jezioro Soli?skie, które jest tu g?ówn? atrakcj?. Ale na tym nie koniec ciekawych miejsc, które warto odwiedzi?.

Przewodnik po soli?skich atrakcjach:

 • Radzieckie bunkry w Bóbrce- to element szlaku umocnie? wchodz?cych w sk?ad Linii Mo?otowa. Pozosta?o?ci po II wojnie?wiatowej to zawsze ciekawe obiekty.
 • Urwisko w zakolu Sanu. Ciekawy obiekt przyrodniczy znajduj?cy si? we wsi Myczkowce. Pionowe urwisko skalne, d?ugie na kilkaset metrów, poro?ni?te specyficzn? ro?linno?ci? robi niezapomniane wra?enie.
 • Park miniaturowych?wi?ty? w Myczkowcach. To kolejny powód, by zarezerwowa? tu noclegi Bieszczady. 140 modeli w skali 1:25 czeka na turystów w Centrum Kultury Ekumenicznej.
 • Zapora soli?ska. Ma d?ugo?? 664 m i wysoko?? 82 m. Dla samego widoku tego kolosa warto zarezerwowa? sobie domek w Bieszczadach do wynaj?cia. Co ciekawe nie jest to obiekt zamkni?ty, mo?na zwiedza? zarówno zapor?, jak i elektrowni?.
 • Cerkwie. Na mi?o?ników sztuki sakralnej, którzy zarezerwowali noclegi Bieszczady czekaj? w tej okolicy dwie ciekawe cerkwie. To cerkiew?w. Paraskewy w Górzance oraz?w. Miko?aja w Bere?nicy Wy?nej.
 • Ruiny Dworu Balów w Berezce. Znajdziecie je przy drodze z Pola?czyka do Hoczewi.

8. Soli?skie szlaki spacerowe

Okolice Jeziora Soli?skiego to nie jest ulubione miejsce dla turystów z zaci?ciem do w?drówek szlakami górskimi. Ten rejon jest oddalony od znanych pasm górskich i po?onin. Jednak Bieszczady maj? do zaoferowania atrakcje dla ka?dego, nie tylko dla górskich?azików. Je?li wi?c lubicie piesze w?drówki, które niekoniecznie kieruj? si? na górskie szlaki, to rezerwujcie noclegi w rejonie Soliny, mamy dla was co? ciekawego.

Piesze szlaki spacerowe w rejonie Jeziora Soli?skiego

 • Zwierzy?-Myczków, szlak zielony. Trasa nie jest d?uga, ale pe?na drobnych atrakcji. To urocze, kameralne kapliczki,?róde?ko w Zwierzyniu maj?ce uzdrawiaj?c? moc, dawna cerkiew (dzi? ko?ció?), liturgiczne zabytki limuzyjskie, punkt widokowy na?uk Sanu, zapor? myczkowiec? i inne widoki. Na tej trasie macie szans? na obserwacj? niczym nie zm?conej przyrody. Niew?tpliwa zaleta szlaku to brak trudnych podej?? i znikome zaludnienie. Rezerwujesz noclegi w okolicy Soliny i poznajesz prawdziwe, pi?kne Bieszczady.
 • Terka-Studenne. Oznakowany, zielony. Spacer tym szlakiem w obie strony zajmie wam oko?o 2 h, chyba,?e zdecydujecie si? pój?? dalej, do Zatwarnicy. Na terenie dawnej wsi Studenne mo?na obejrze? stary cmentarz i pozosta?o?ci po cerkwi. Mo?na te? odbi? i przej?? przez?o?obin?, Bukowin? i Siwarn? do nast?pnego szlaku Jaworzec-Smerek. Ten ostatni to ju? szlak czarny.

9. „Matiaszówk?" kochaj? go?cie w ka?dym wieku

Niedaleko Pola?czyka, w wsi Wola Matiaszowa, czeka na was o?rodek „Matiaszówka" i komfortowe domy drewniane. Ju? sama lokalizacja jest atrakcyjna. O?rodek po?o?ony jest w zacisznym miejscu, po?ród soczystej zieleni, z dala od zgie?ku i t?umów, jednak na tyle blisko,?e w ka?dej chwili mo?na pojecha? do Pola?czyka. Ponadto rezerwuj?c te domki Bieszczady rejon pi?knego Jeziora Soli?skiego mamy w zasi?gu w?asnych nóg. Na tym jednak nie koniec zalet.

 • Matiaszówka" to przede wszystkim komfort nocowania i atrakcje dla go?ci. O?rodek oferuje 10 domów drewnianych o wysokim standardzie wyko?czenia. Planuj?c wyjazd w Bieszczady domki w „Matiaszówce" mo?ecie rezerwowa? o ka?dej porze roku, poniewa? 8 z nich to domy ca?oroczne, ogrzewane kominkiem. Domki s? kompletnie wyposa?one.

W „Matiaszówce" dbaj? o go?ci. Jest darmowy parking, dost?p do darmowego internetu WiFi, a w domkach ca?orocznych telewizja satelitarna. Wyposa?enie jest wysokiej jako?ci, wi?c po pieszych w?drówkach po Bieszczadach domki zapewniaj? pe?en relaks.

Na o?rodku czekaj? te? atrakcje dla go?ci w ka?dym wieku. Jest prywatne jeziorko z czyst? wod?, pomostem i zje?d?alni?. Na najm?odszych czeka plac zabaw, a aktywni ruchowo go?cie mog? skorzysta? ze strefy sportowej. Dzi?ki temu o?rodkowi i domkom Bieszczady b?dziecie wspomina? z rozrzewnieniem.

10. W?dkowanie nad Jeziorem Soli?skim

Bieszczadzkie Jezioro Soli?skie to jedno z ulubionych miejsc dla w?dkarzy. Pi?kno przyrody, swoisty mikroklimat, zasobno?? w ryby i I klasa czysto?ci wody, wszystko to sprawia,?e?owienie tutaj jest czyst? przyjemno?ci?. Wokó? jeziora powsta?o wiele o?rodków wypoczynkowych, jest rozbudowana infrastruktura, s? wypo?yczalnie?ódek. Pakujemy wi?c sprz?t, rezerwujemy domek w Bieszczadach i ruszamy na wielkie w?dkowanie.

A co czeka na w?dkarzy?

Mo?liwo???owienia przez ca?? dob?, zarówno z brzegu, jak i z?ódki. Ograniczeniem s? tylko limity i okresy ochronne. Mo?na próbowa? swoich si? ze spinningiem, sp?awikiem czy gruntem.?owi? mo?na praktycznie wsz?dzie, ale jest kilka szczególnie ciekawych miejsc, w pobli?u których warto wynajmowa? domki w Bieszczadach:

 • Wo?kowyja i jej okolice. Jest tam p?ytka woda, sporo w?dkarzy, ale te? spore szanse na dobre wyniki.
 • Zawóz. To naprzeciwko Wo?kowyji. Sporo turystów, ale w?dkarze odnotowuj? dobre brania drapie?ników, du?ych karpi i p?oci.
 • Werlas.?wietne miejsce na spinning z?ódki na drapie?niki.
 • Chrewt, Rajskie, Olchowiec. Te trzy miejsca warte s?, by w?a?nie tu wynaj?? domek w Bieszczadach. Trudny dojazd, ale za to pi?kne widoki i ca?a masa du?ych ryb.

No i najwa?niejsze. Jaka ryba czeka w Jeziorze Soli?skim na w?dkarzy? Wyst?puj? tu g?ównie: sandacz, oko?, szczupak, pstr?g, karp, leszcz, kle?, ukleja, tro?. Pozostaje jedynie rezerwowa? domki w Bieszczadach w pobli?u tego zbiornika i przybywa? na wielkie w?dkowanie.

Visit at: https://domki-bieszczady.pl/

About the Author

Hiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii

Rate this Article
Leave a Comment
Author Thumbnail
I Agree:
Comment 
Pictures
Author: Joev Prude

Joev Prude

Member since: Jan 25, 2017
Published articles: 106