Directory Image
This website uses cookies to improve user experience. By using our website you consent to all cookies in accordance with our Privacy Policy.

Empty Sella sendromu (Bo? Sella Sendromu) nedir? Nas?l olu?ur? Hangi uzmana ba?vurmak gerekir? Tedav

Author: Beyin Cerrahisi
by Beyin Cerrahisi
Posted: Apr 11, 2019

Kafa taban?nda; hormonal düzenimizi kontrol eden hipofiz bezini, görme sinirlerini, baz? önemli damarlar? bar?nd?ran ‘sella turcica’ isimli anatomik bir bölge bulunmaktad?r. Beyni saran zarlardan biri olan ‘araknoid membran’?n çe?itli sebeplerle bu alana do?ru geni?leyip f?t?kla?arak burada yer kaplamas?, bunun sonucunda da hipofiz bezi, görme sinirleri veya damarsal yap?lara bask? yapmas? sonucu ‘empty sella sendromu’ olu?ur.?i?man kad?nlarda, hipofiz tümörü olanlarda, belirli sebeplerle kafa içi bas?nc? yüksek olan ki?ilerde daha s?kl?kla görülür. Bazen de burundan girilerek yap?lan hipofiz ameliyatlar? sonras?nda olu?abilmektedir.

en iyi bel f?t??? ameliyat?

Empty sella sendromu; anatomik bir varyasyondur. Ço?u zaman ba?ka bir nedenle çekilen Beyin görüntülemelerinde tesadüfi saptan?r ve hastada herhangi bir?ikayet olu?turmayabilir. Hipofiz bezine, görme sinirlerine veya damarlara bask? yapt??? durumlarda ise ba? a?r?s?, ba? dönmesi, nöbet geçirme, adet düzensizli?i, memeden süt gelmesi, cinsel isteksizlik, görme bozuklu?u, rinore (burundan beyin-omurilik s?v?s? s?zmas?) gibi belirtilerle kendini gösterir. Tedavisi; yaratt??? klinik belirtilere göre planlan?r, nadiren cerrahi gerektirir. Takibi ve tedavisi beyin cerrahi uzman?nca yap?l?r.

Bahsi geçen?ikayetlerle ba?vuran hastan?n ayr?nt?l? fiziki muayenesi yap?l?r. Damardan kontrast madde verilerek çekilecek olan Beyin MR’? ya da Beyin Tomografisinde ‘ Empty Sella’ görünümü tespit edilirse, hastan?n hipofiz hormon düzeylerine bak?l?r, görme alan? muayenesi yap?l?r. Hastada rinore mevcutsa; kaça??n oldu?u yerin tespiti amac?yla ‘BT sisternografi ‘denilen görüntüleme yöntemine ba?vurulur. Hormon düzeylerinde, görme alan? muayenesinde bir anormallik saptanmayan, aktif?ikayeti olmayan hastalar belli aral?klarla kontrole ça?r?larak takibe al?n?r.

Kafa içi bas?nc?n artmas?na ba?l? olu?mu?sa; bas?nç art???na neden olan sebeplerin ortadan kald?r?lmas?na yönelik tedavi yöntemleri denenir. Hastan?n fazla beyin-omurilik s?v?s? bo?alt?m?n? sa?lamak amaçl??ant tak?lmas?, sebep bir beyin tümörü ise tümörün ç?kar?lmas?, duruma göre beyin-omurilik s?v?s? üretimini azaltacak ilaçlar kullan?m? bunlar aras?nda say?labilir. Rinore durumunda; burundan girilerek yap?lacak bir ameliyatla s?z?nt?n?n olu?tu?u defekt, hastadan al?nacak çok az miktardaki ya? dokusuyla veya özel doku yap??t?r?c?lar?yla onar?labilir. Görme sinirlerine bask? yapmas? durumunda yine burundan girilerek yap?lacak olan bir operasyonla görme siniri üzerindeki bask?n?n kald?r?lmas? ya da kistin bo?alt?lmas? yöntemlerine ba?vurulabilir.

Ankara; en iyi beyin tümörü ameliyat?, en iyi Alzheimer ameliyat?, en iyi beyin ameliyat?, en iyi boyun f?t??? ameliyat? denince akla ilk gelen adres olup ‘empty sella sendromu’nda ; sizin için en do?ru tedavi yöntemini seçerek bu hastal???n takibin de size rehberlik edecek, ameliyat gerekmesi halinde gerekli operasyonu en iyi ameliyathane ve en iyi yo?un bak?m?artlar?na sahip merkezlerde yapacak en iyi beyin cerrahlar?n? bünyesinde bar?nd?rmaktad?r.

Sizde de ‘empty sella sendromu’ tespit edilmi?se, iyi bir beyin cerrahi uzman?na ba?vurmak ve onun rehberli?inde hareket ederek bu problemle kolayca ba?a ç?kabilmek için vakit kaybetmeyin.

En iyi bel f?t??? ameliyat? denince üçü bir arada. S?f?r risk, yüzde yüz ba?ar?, en dü?ük fiyat. Bu üç unsuru bir araya getirebilmek ne kadar ho?.

En iyi boyun f?t??? ameliyat? için kullan?lan birçok yöntem var. Bunlar aras?nda endoskopik ameliyatlar ve mikrocerrahi ameliyatlar? önde gelenler.

Yo?un bak?m doktorlar?ndan hastan?z? hemen bir beyin cerrah?na göstermelerini isteyin. En iyi beyin ameliyat? için önemli olan saatler kaç?r?l?yor olabilir.

About the Author

En iyi bel ağrısı tedavisi için bel fıtığı ameliyatı son çaredir ama aslında kesin bir çözümdür ve de söz konusu olan tam kapalı bir ameliyat da olabilir

Rate this Article
Leave a Comment
Author Thumbnail
Please or Join to add a comment.
Author: Beyin Cerrahisi

Beyin Cerrahisi

Turkey

Member since: Apr 03, 2019
Published articles: 2

Related Articles