Directory Image
This website uses cookies to improve user experience. By using our website you consent to all cookies in accordance with our Privacy Policy.

Eksternal hidrosefali nedir? Kimlerde görülür? Sebepleri nelerdir? Hangi doktora ba?vurmak gerekir?

Author: Beyin Cerrahisi
by Beyin Cerrahisi
Posted: Apr 06, 2019

Beyin; kapal? bir kutu olan kafatas? içerisinde bulunmakta olup beyin ile kafa kemikleri aras?ndaki bo?lukta ve beynin içerisindeki ‘ventrikül’ adl? odac?klarda beyin-omurilik s?v?s? (BOS) bulunur. BOS; belli bir üretim ve emilim dengesi ile sürekli yenilenmektedir. ‘Eksternal hidrosefali’; beyin ile kafatas? kemi?i aras?ndaki alanda olmas? gerekenden fazla miktarda BOS birikmesi durumudur. Genellikle süt çocuklu?u döneminde görülür ve daha çok BOS’un emilimindeki bozukluklar sebebiyle meydana geldi?i dü?ünülmektedir. Tedavisi için beyin cerrahisi uzman?na ba?vurmak gerekir.

en iyi bel a?r?s? tedavisi

Bu grup hastalar, daha çok rutin Pediatri doktoru kontrollerinde çekilen ba? ultrasonografisinde eksternal hidrosefali görülmesi sonucu Pediatri uzmanlar?nca taraf?m?za yönlendirilmektedir. Ailesi taraf?ndan getirilen çocu?un detayl? muayenesi yap?l?r, b?ng?ldak aç?kl???n?n kapal? m? yoksa olmas? gerekenden daha m? geni? oldu?una bak?l?r. Ba? çevresi ölçülerek ya?a göre normal s?n?rlarda olup olmad??? de?erlendirilir. Muayenesinde anormallik olmayan, ba? büyüklü?ü normal s?n?rlarda olan hastalar ameliyat edilmez, 1- 1,5 ya?lar?na kadar belli aral?klarla kontrole ça?r?larak takipleri yap?l?r. Ba? çevresi normalden büyük, b?ng?lda?? bombe ve gergin olan çocuklar?n Beyin Tomografisi çekilerek beynin yap?s?, beyin içinde bulunan ‘ventrikül’ adl? su odac?klar?n?n boyutlar?, beyin ile kafatas? kemi?i aras?ndaki mesafede birikmi? olan BOS miktar? ve daha çok nerede birikmi? oldu?u de?erlendirilir. Hastan?n ba? büyüklü?ünü aç?klayacak tek sebebin beynin etraf?ndaki BOS’un fazlal??? oldu?unun görülmesi üzerine cerrahi tedaviye karar verilir.

Ankara beyin cerrahi camias?nda; en iyi beyin ameliyat?, en iyi bel f?t??? ameliyat?, en iyi beyin tümörü ameliyat?n? yapabilen hekimlerin yan?s?ra, eksternal hidrosefali ameliyat?n? ba?ar?yla yapabilecek pediatrik beyin cerrahi alan?nda uzman en iyi beyin cerrahlar?n? bulmak mümkündür.

beyin cerrahi ankara

Ameliyat?nda; hasta genel anesteziyle uyutulur. Sonras?nda; eksternal hidrosefalinin en fazla oldu?u alanda kafa cildine yap?lacak 1 santimetrelik bir kesiden girilir, kemikte birkaç milimetrelik bir delik aç?larak bu s?v? dolu alana ince bir boru yollan?r. Sonras?nda bu s?v? ile kar?n zar? bo?lu?u aras?nda cilt alt?ndan geçecek?ekilde yerle?tirilen ve d??ar?dan görülmeyen?ant ad?ndaki bir tüp sistemiyle s?v?n?n kar?n bo?lu?una dökülmesi sa?lan?r. Operasyondan sonra hasta servise al?n?r ve ertesi gün taburcu edilir. Çok küçük ya?lardaki çocuklarda gerçekle?tirilen bu özellikli ameliyat?n en iyi ameliyathane?artlar?na sahip merkezlerde yap?lmas??ant sistemi ile ilgili ileride olu?abilecek problemlerin en aza inmesini sa?lar.

Eksternal hidrosefali; ilerlemesi halinde beyinde olu?turaca?? bask? nedeniyle çocu?un beyinsel ve zihinsel geli?iminde çok ciddi ve kal?c? hasarlara sebep olabilen, bu nedenle fark edildi?i andan itibaren muhakkak bir pediatrik beyin cerrahi uzman?n?n takibi alt?na girilmesini gerektiren bir hastal?kt?r. Sizin de çocu?unuzda eksternal hidrosefali?üphesi var veya tan?s? konmu?sa adresiniz çocuk beyin cerrahisinde uzman bir beyin cerrah? olmal?.

About the Author

En iyi bel ağrısı tedavisi için bel fıtığı ameliyatı son çaredir ama aslında kesin bir çözümdür ve de söz konusu olan tam kapalı bir ameliyat da olabilir

Rate this Article
Leave a Comment
Author Thumbnail
Please or Join to add a comment.
Author: Beyin Cerrahisi

Beyin Cerrahisi

Turkey

Member since: Apr 03, 2019
Published articles: 2

Related Articles