Directory Image
This website uses cookies to improve user experience. By using our website you consent to all cookies in accordance with our Privacy Policy.

Kiêng c? sau thu h?p vùng kín

Author: Hien 6796
by Hien 6796
Posted: Apr 07, 2019

"Cô bé c?a b?n b??en s?m,s?n màu,hoa môi b? lõng l?o,nh?n nheo làm cho m?i quan h? gia?ình,v? ch?ng không còn g?n k?t nh? tr??c,b?n tìm??n ph??ng pháp ph?u thu?t vùng kín nh?m tân trang "cô bé" thêm h?ng hào se khít,?? gi????c h?nh phúc gia?ình.Nh?ng sau khi th?m m? xong b?n không bi?t ph?i làm sao,nên kiêng c? gì?? gi????c lâu h?n và không?nh h??ng gì??n c? th?,s?c kh?e.Thì cùng v?i nhi?u n?m kinh nghi?m trong ngh?,???c r?t nhi?u ch? em ph? n? tin t??ng ch?n làm n?i th?m m? và tr?i qua nhi?u cu?c ph?u thu?t th?m m? vùng kín thành công thì các chuyên gia c?a th?m m? vi?n Bác s? Ngô M?ng Hùng??a ra [i]các li?u pháp kiêng c? nh? d??i?ây:[/i]

[b]>>>Xem thêm:Bác s? Ngô M?ng Hùng là ai[/b]

[b]Kiêng c? ph?c h?i sau thu h?p vùng kín và ch???nh?i?u tr?:[/b]

N?u b?n th?c hi?n ph??ng pháp th?m m? không ph?u thu?t thì sau khi th?c hi?n xong b?n có th? quay tr? l?i sinh ho?t bình th??ng không c?n kiêng c? gì??c bi?t.Trong kho?ng th?i gian?i?u tr? thì b?n không nên quan h? tình d?c vì mô c? âm??o?ang trong quá trình s?p x?p?n??nh c?u trúc?? hoàn thi?n.

  • i v?i ph? n? sau sinh kho?ng 3 tháng sau khi??, khi ph?n âm h?- âm??o tr? l?i bình th??ng thì vi?c?i?u ch?nh âm??o m?i cho k?t qu? nh? mong mu?n.
  • Th?c hi?n nhi?u l?n trong??i, k?t qu? duy trì thì ph? thu?c vào t?n su?t quan h?, mang thai và sinh con.
  • Thu nh? âm??o không làm?nh h??ng t?i quá trình mang thai và sinh con. Th?m chí thì ph??ng pháp này còn là s? l?a ch?n?? h? tr? và?i?u tr? hi?m mu?n khi âm??o c?a b?n quá r?ng quá khó th? tinh.
  • Cho phép th?c hi?n??ng th?i 2?i?u tr? trong cùng m?t th?i?i?m: thu h?p âm??o và làm h?ng môi âm??o ho?c có th? tách riêng t?ng ph?n?i?u tr?. T?o ra c? h?i l?n giúp khách hàng có nhi?u s? l?a ch?n c?n c? vào nhu c?u?i?u tr? c?a m?i cá nhân.
  • K?t qu??i?u tr? s? có???c ngay sau?i?u tr?.Và???c th?c hi?n nhi?u l?n trong??i?? duy trì?àn h?i và s?c kh?e tình d?c.

[b]>>>Tìm hi?u thêm:Th?m m? vi?n Ngô M?ng Hùng có t?t không[/b]

[b]??i t??ng phù h?p???i?u tr?[/b]

-Ph? n? trong?? tu?i t? 20 tr? lên,?ã quan h? và có nhu c?u.

-Ph? n? có d?u hi?u ti?u són,ti?u són khi g?ng s?c,ti?u v?n són khi??y b?ng?ái.

-Ph? n? có tình tr?ng l?ng l?o mu?n c?i thi?n.

-Gi?m sút khoái c?m trong cu?c "yêu" không?em l?i c?m giác.

-Ph? n? ti?n mãn kinh,mãn kinh.

-Ph? n? có bi?u hi?n khô và teo âm??o.

[b]>>>H?i ch? em chia s?:Th?m m? vi?n Bác s? Ngô M?ng Hùng có t?t không?[/b]

About the Author

I like listen to music and read book.

Rate this Article
Leave a Comment
Author Thumbnail
Please or Join to add a comment.
Author: Hien 6796

Hien 6796

Viet Nam

Member since: Apr 03, 2019
Published articles: 2