Directory Image
This website uses cookies to improve user experience. By using our website you consent to all cookies in accordance with our Privacy Policy.

Nh?t B?n b? lo?i, th? khó cho U23 Vi?t Nam

Author: Xinh Tuoi
by Xinh Tuoi
Posted: Jan 20, 2020

Nh?t B?n b? lo?i, th? khó cho U23 Vi?t Nam

Cu?c c?nh tranh d? Olympic Tokyo?ang càng tr? nên kh?c li?t h?n v?i U23 Vi?t Nam sau khi U23 Nh?t B?n b? lo?i ngay t? vòng b?ng U23 châu Á 2020.

linktructiepbongda

Ngày 12/1, t?i b?ng B VCK U23 châu Á 2020, 23 Nh?t B?n?ã nh?n th?t b?i gây s?c tr??c U23 Syria. Tr??c?ó,??i bóng x? m?t tr?i m?c c?ng?ã ph?i nh?n tr?n thua t??ng t? khi??i??u Saudi Arabia

Hai th?t b?i liên ti?p khi?n U23 Nh?t B?n chính th?c b? lo?i kh?i U23 châu Á 2020. Do là n??c ch? nhà c?a Olympic 2020 nên?oàn quân tr? x? m?t tr?i m?c v?n có vé d? Olympic. Nh?ng vi?c Nh?t B?n b? lo?i s?m có tác??ng l?n t?i c?c di?n cu?c?ua c?a các??i còn l?i.

Theo quy??nh c?a AFC, 3??i bóng có thành tích t?t nh?t U23 châu Á g?m quán quân, á quân và h?ng ba s? có vé t?i Olympic Tokyo 2020. Tuy nhiên n?u Nh?t B?n chi?m m?t trong 3 v? trí này thì su?t còn l?i nh??ng cho??i??ng th? t? gi?i??u (t?c??i thua tr?n tranh h?ng ba) ti le cuoc bong da.

Tuy nhiên,??n th?i?i?m hi?n t?i, Nh?t B?n?ã b? lo?i nên s? ch? còn 3 su?t d? Olympic cho các??i bóng có thành tích t?t nh?t U23 châu Á g?m quán quân, á quân và h?ng ba.

Lúc 20h15 ngày 13/1, U23 Vi?t Nam s???i??u U23 Jordan? l??t tr?n th? 2, b?ng D. M?t chi?n th?ng s? giúp th?y trò ông Park r?ng c?a vào t? k?t.

tysobongda

About the Author

Tylecuocbong là nơi cập nhật tysobongda xem bongdatructuyen hoàn toàn miễn phí

Rate this Article
Leave a Comment
Author Thumbnail
I Agree:
Comment 
Pictures
Author: Xinh Tuoi

Xinh Tuoi

Member since: Dec 08, 2019
Published articles: 12