Directory Image
This website uses cookies to improve user experience. By using our website you consent to all cookies in accordance with our Privacy Policy.

YYS Belgesi

Author: Websiteup Kiralama
by Websiteup Kiralama
Posted: Nov 27, 2020
son derece

Yetkilendirilmi? yükümlü sertifikas? olan YYS belgesi gümrük i?lemlerine sürekli olarak ihtiyaç duyan ki?iler için son derece önemli bir belge olmaktad?r. Bu belge ne i?e yarar ve hangi alanlarda insanlar?n i?ine yarar sizlere detayl? bilgi vermek istiyoruz. Bunun yan? s?ra ayr?ca sizlere belgenin nas?l i?e yarad??? konusunda da bilgi vermek istiyoruz. Yetkilendirilmi? yükümlü statüsü belgesine ili?kin merak etti?iniz tüm detaylara yaz?m?zdan ula?abilirsiniz.

Yetkilendirilmi? Yükümlü Statüsü Nedir?

Yetkilendirilmi? yükümlü statüsü ki?ilerin daha çok gümrük i?lemlerinden muaf olmas?n? sa?layan ve baz? önemli ayr?cal?klar tan?yan önemli bir belge olmaktad?r. Birçok firma bu belge sayesinde gümrük i?lemlerinde hem zamandan hem de maliyetten avantaj elde etmektedir. Bu nedenle de bu belgeyi almak son derece önemlidir. Tabi ki?ilerin Yys belgesi alabilmesi için yerine getirmesi gereken baz? ko?ullar vard?r. Bu ko?ullar son derece önemli ve mutlaka olmas? gerekenlerdir.

Bu belgeye sahip olmak isteyenler içi bir de kolay bir yol vard?r. Bu alanda dan??manl?k hizmeti sunan ki?iler ile görü?mek ve süreci birlikte yürütmek ki?ilere büyük avantaj sa?layacakt?r. Bu nedenle de birçok ki?i dan??manl?k hizmeti alarak bunu sa?layabilmektedir. Sizlerde yak?n zamanda bu belgeyi almak istiyorsan?z dan??manl?k firmas? bulabilirsiniz.

YYS Belgesi Alma Ko?ullar? Nelerdir?

Yetkilendirilmi? yükümlü statüsü belgesi almak isteyenlerin daha önce de bahsetti?imiz gibi baz? ko?ullar? yerine getirmesi gerekir. Bu ko?ullar?n neler oldu?u konusunda detayl? bilgi verecek olursak.?öyle ki;

  • Ticari kay?tlar?n?n izlenebilir ve güvenilir olmas? gerekir.
  • Mali yeterlili?e sahip olmalar? gerekir.
  • Emniyet ve güvenlik soru?turmalar?n? geçmi? olmalar? gerekir.
  • Geriye dönük 1 y?lda 100 adet beyanname vermi? olmas? gerekir.
  • Firmada yönetim kurulunda yer alan hiç kimsenin adli sicil kayd? olmamal?d?r.
  • Yerinde inceleme raporundan tam not al?nmas? gerekir.
  • SGK ve vergi borcunun olmamas? gerekir.
  • Türkiye’de yerle?ik olarak hizmet vermesi ve tüzel veya gerçek ki?i olmas? gerekir.

YYS belgesi a?mak isteyenlerin mutlaka yukar?da sayd???m?z ko?ullar? yerine getirmesi gerekir. Bunlar son derece önemli ve ba?vuru süreci için gereklidir. Bu nedenle de ki?ilerin dikkatli olmas?nda fayda vard?r. https://www.consulturkglobal.com adresinden daha fazla bilgi alabilirsiniz.

About the Author

Günün her anında şık bir görünüm kazanmanızı sağlayan elbiseler kombininize uygun takı ve fular gibi aksesuarlarla daha dinamik bir yapıya kavuşabilir. Elbise modellerinin tüm çanta çeşitlerine de kolayca uyum sağlayacağını görebilirsiniz.

Rate this Article
Leave a Comment
Author Thumbnail
I Agree:
Comment 
Pictures
Author: Websiteup Kiralama

Websiteup Kiralama

Member since: Aug 25, 2020
Published articles: 2

Related Articles